Privacy policy

Prohlašuji, že souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení (včetně případných akademických titulů), poštovní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení/funkce u zaměstnavatele, a s jejich následným uchováváním a zpracováním správcem těchto údajů - společností Swiss Toner s.r.o. (dále jen "Společnost"), nebo jí zmocněným či pověřeným zpracovatelem (včetně zpracovatelů v jiných státech), a to pro obchodní a marketingové účely Společnosti a jejích smluvních a obchodních partnerů, tj. nabízení obchodu, výrobků a služeb, včetně zasílání informací o připravovaných a pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i k využití podrobností poskytnutého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Dále souhlasím s tím, že k výše uvedeným údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně, a to na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se svými právy dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zejm. právem na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů dle § 12, jakož i s dalšími právy dle § 21, tj. zejm. právem požadovat vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, pokud by zpracování těchto údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Pokud bude tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav; v opačném případě se může subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.